Facility Service B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle door Facility Service B.V. (hierna te noemen “Facility”) aangegane opdrachten, offertes, aanbiedingen, overeenkomsten en verbintenissen hoe ook genaamd, tenzij door Facility van deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk zal zijn afgeweken.
1.2 In het navolgende wordt verstaan onder:
Facility: Facility Service B.V., gevestigd te Amersfoort, in en buiten haar hoedanigheid van advies- en uitleenbureau, alsmede aan haar gelieerde (rechts)personen.
Opdrachtgever: iedere opdrachtgever, rechtspersoon of natuurlijk persoon danwel een aantal gezamenlijk optredende personen, al dan niet rechtspersonen, die met Facility een overeenkomst sluit, danwel Facility opdraagt werkzaamheden te verrichten, danwel diensten te verlenen.
Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Facility en opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling
daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst.
1.3 Van deze voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken, mits de directie van Facility dit heeft ondertekend.
1.4 Wanneer de rechter één of meerdere bepaling om welke reden dan ook niet van toepassing c.q. ongeldig verklaart, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd gelden en gelden de afwijkende voorwaarden uitsluitend voor de desbetreffende overeenkomst met het oog waarop deze zijn overeengekomen.
1.5 Algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze voorwaarden door Facility zijn aanvaard.
1.6 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Facility, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes
2.1 Alle aanbiedingen, daaronder begrepen, offertes, gegevens in eventuele toegevoegde bijlagen, prijzen en andere voorwaarden, zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders vermeld.
2.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, tenzij anders vermeld.
2.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Facility niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
2.4 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Totstandkoming overeenkomsten
3.1 Overeenkomsten komen tot stand door schriftelijke aanvaarding in een door Facility ondertekende bevestiging van de overeenkomst of indien door Facility uitvoering wordt gegeven aan de overeenkomst.
3.2 De overeenkomst komt in de plaats van en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.
3.3 De inhoud van folders, drukwerk, website etc. binden Facility niet, tenzij daarnaar in de overeenkomst nadrukkelijk is verwezen.
3.4 Facility behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen overeenkomsten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat vooraf de overeenkomst door de opdrachtgever schriftelijk wordt bevestigd en/of de werkzaamheden door Facility pas zullen aanvangen na vooruitbetaling.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst
4.1 Facility, dan wel de door haar ingeschakelde persoon of personen, zal (zullen) de overeenkomst naar de eisen van een goed vakmanschap uitvoeren, volgens de met opdrachtgever overeengekomen procedures en daarbij de belangen van opdrachtgever naar beste weten behartigen. Ter zake de beoogde werkzaamheden is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van de Facility, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
4.2 Facility bepaalt de wijze waarop en door wie de overeenkomst wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door opdrachtgever kenbaar gemaakte eisen zoveel mogelijk in acht. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Facility het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.3 Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Facility aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, correct en tijdig aan Facility worden verstrekt. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Facility ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
4.4 Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Facility zijn verstrekt, heeft Facility het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen. Indien door Facility of door Facility ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.
4.5 Facility is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Facility is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Facility kenbaar behoorde te zijn.
4.6 Indien opdrachtgever aan Facility informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Eventuele wijzigingen in en aanvulling op de overeenkomst zijn slechts geldig indien Facility deze schriftelijk heeft bevestigd of indien door Facility hieraan uitvoering wordt gegeven.
5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Facility zal opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
5.3 Indien Facility uit hoofde van zijn (wettelijke) zorgplicht gehouden is meerwerk te verrichten, is zij gerechtigd dit aan opdrachtgever in rekening te brengen, ook indien opdrachtgever voor het verrichten van het meerwerk vooraf niet expliciet zijn toestemming heeft verleend.

Artikel 6. Vergoeding / tarieven
6.1 Alle vergoedingen zijn exclusief BTW en (externe) kosten, waaronder mede begrepen kosten van derden, huur van apparatuur, huur van ruimtes, kosten van marktonderzoek en van het vergaren van marktinformatie, alsook reis- en verblijfkosten, tenzij anders overeengekomen.
6.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de overeengekomen werkzaamheden door Facility verricht tegen vergoeding van de daadwerkelijke bestede uren.
6.3 Facility is gerechtigd prijsstijgingen door te berekenen indien Facility kan aantonen dat tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst, de tarieven die de vergoeding bepalen, zoals bijvoorbeeld lonen en andere prijzen, aanmerkelijk zijn gestegen.
6.4 Bovendien mag Facility de vergoeding verhogen wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan Facility, dat in redelijkheid niet van Facility mag worden verwacht de overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen de oorspronkelijk overeengekomen vergoeding.
6.5 Facility verhoogt jaarlijks, per 1 januari van ieder jaar, haar vergoeding en zal dit schriftelijk aan opdrachtgever kenbaar maken.
6.6 Facility behoudt zich het recht voor de verschuldigde kosten periodiek in rekening te brengen. Tenzij anders is overeengekomen, is opdrachtgever na opdrachtverstrekking 50% van de overeengekomen c.q. verwachte vergoeding verschuldigd.

Artikel 7. Betaling en zekerheid
7.1 Betaling door opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Facility aan te geven wijze. Reclames tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
7.2 Indien Facility aanleiding heeft om te veronderstellen dat opdrachtgever niet c.q. niet tijdig aan zijn (financiële) verplichtingen jegens Facility zal voldoen, is opdrachtgever verplicht om op eerste verzoek van Facility deugdelijke zekerheid te stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Facility, of tot (vooruit) betaling van de overeengekomen vergoeding over te gaan.
7.3 Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Vanaf dat moment is opdrachtgever een rente verschuldigd van 1% per maand, tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
7.4 Terzake van opdrachtgevers, niet zijnde natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt in afwijking van artikel 6:96 lid 4 BW dat alle incassokosten voor rekening zijn van de opdrachtgever, waarbij opdrachtgever een bedrag aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd is van 15% van het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van € 350,–.
7.5 Betalingen strekken achtereenvolgens in mindering op de (buitengerechtelijke incasso-) kosten, rente en de hoofdsom. Indien Facility echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking.
7.6 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van opdrachtgever zijn de vorderingen van Facility op
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
7.7 Reclames tegen facturen dienen binnen 14 dagen schriftelijk bij Facility te worden ingediend. Reclames geven op zichzelf opdrachtgever nog niet het recht zijn betaling(en) geheel of gedeeltelijk op te schorten.
7.8 Facility is bevoegd de afgifte van alle zich in het kader van de opgedragen werkzaamheden onder haar bevindende stukken, boeken, administratieve en/of andere gegevens en overige bescheiden op te schorten totdat opdrachtgever volledig aan zijn verplichtingen jegens Facility heeft voldaan.

Artikel 8 Contractduur, opzegging, uitvoeringstermijn
8.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht c.q. overeenkomst voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
8.2 Beide partijen kunnen de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Facility draagt in overleg met opdrachtgever zorg voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan een derde(n). Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Facility extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.
8.3 Indien de overeenkomst (tussentijds) wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft Facility recht op compensatie vanwege het
daardoor ontstane bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan Facility zijn toe te rekenen. Voorts is opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de facturen van Facility voor de tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud van voldoening van de facturen ter beschikking worden gesteld aan opdrachtgever.
8.4 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn en mitsdien kan de overeenkomst niet vanwege een termijnoverschrijding worden ontbonden.

Artikel 9.Reclames over verrichtte werkzaamheden
9.1 Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 14 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 30 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Facility. De klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Facility in staat is adequaat te reageren. Reclames schorten de betalingsverplichting niet op.
9.2 Indien een klacht gegrond is, heeft Facility de keuze tussen aanpassing van de in rekening gebrachte vergoeding, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de overeenkomst tegen restitutie naar evenredigheid van de door opdrachtgever reeds betaalde vergoeding.

Artikel 10. Opschorting en ontbinding
10.1 Indien opdrachtgever de overeenkomst geheel of gedeeltelijk wenst te ontbinden, dient dit schriftelijk per aangetekende brief te geschieden.
10.2 Facility is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
– opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Facility ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;
– Facility opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst heeft verzocht zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn
verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
– in het geval van faillissement, surseance van betaling, gehele of gedeeltelijke stillegging van zaken of bedrijf, liquidatie, overdracht, overlijden, bij curatele of indien op opdrachtgever de Wettelijke Schuldsaneringsregeling voor Natuurlijke Personen van toepassing wordt of is verklaard en voorts in geval goederen van opdrachtgever in conservatoir of executoriaal beslag worden genomen.
10.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Facility op opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Facility de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst, waaronder haar recht op schadevergoeding.

Artikel 11. Niet toerekenbare tekortkoming (overmacht)
11.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Facility geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Facility niet in staat is de verplichtingen na te komen.
11.3 Facility heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Facility zijn verplichtingen had moeten nakomen.
11.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is elk van de partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
11.5 Voorzover Facility ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Facility gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
12.1 De aansprakelijkheid van Facility is in alle gevallen beperkt tot maximaal het bedrag dat Facility opdrachtgever in een periode van zes maanden, voorafgaand aan de datum waarop de schade veroorzakende gebeurtenis heeft plaatsgevonden, aan opdrachtgever in rekening heeft gebracht.
12.2 Facility is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade en/of schade van derden.

Artikel 13. Geheimhouding
13.1 Opdrachtgever is jegens Facility verplicht tot volledige geheimhouding jegens derden ten aanzien van alle aan opdrachtgever
verstrekte of bekend geworden (bedrijfs)gegevens. Deze geheimhoudingsverplichting blijft in stand ook nadat de overeenkomst op welke wijze dan ook is geëindigd.

Artikel 14. Intellectuele eigendom
14.1 Onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Facility zich de rechten en bevoegdheden voor die Facility toekomen op grond van de Auteurswet of andere rechten van intellectuele eigendom.
14.2 Alle door Facility verstrekte producten en stukken zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Facility worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken of de wet anders voortvloeit.

Artikel 15. Overdracht van rechten en verplichtingen
15.1 Het is Facility toegestaan de in enige overeenkomst met opdrachtgever omschreven rechten en verplichtingen aan derden over te dragen. Facility is niet tot enige schadevergoeding gehouden.
15.2 Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten en/of verplichtingen uit een overeenkomst aan enige derde over te dragen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Facility.

Artikel 16. Vervaltermijn
16.1 Ieder vorderingsrecht en andere bevoegdheden van opdrachtgever jegens Facility uit welke hoofde ook, vervallen na het verstrijken van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat opdrachtgever deze rechten en/of bevoegdheden jegens Facility kan aanwenden.

Artikel 17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
17.1 Op alle aanbiedingen, offertes, opdrachten, overeenkomsten en andere verbintenissen hoe ook genaamd is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
17.2 Geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechtbank van het arrondissement waar Facility is gevestigd, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen een andere rechter aanwijzen. Facility heeft het recht om de vordering voor te leggen aan de rechter die volgens de wet bevoegd is.